Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie

2006-05-12
28-300 Jędrzejów, ul. 11-go Listopada 33 tel. (0-41) 386-13-71 lub 386-15-27

Godziny pracy : 7³º do 15³º
Zespół pełni funkcję inicjującą i organizacyjną, administracyjno-gospodarczą oraz księgowo-finansową placówek oświatowych.
Do zakresu działania Zespołu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie oświaty i wychowania, a w szczególności :

  • zarząd organizacyjny i administracyjno-gospodarczy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
  • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów placówek,
  • obsługa kadrowa i finansowo-księgowa placówek oświatowych,
  • prowadzenie spraw zaopatrzenia i remontów bieżących placówek,
  • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czynnych i emerytowanych pracowników szkół i przedszkoli,
  • organizowanie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych,
  • prowadzenie i obsługa archiwum zakładowego dotyczącego szkół i przedszkoli, dokumentacji osobowej i płacowej,
  • wypłacanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym,
  • inne nie wymienione zadania wynikające z bieżących potrzeb obsługiwanych jednostek i zlecone do wykonania przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
wstecz