Raport z konsultacji społecznych

Gmina Jędrzejów  pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”. W ramach działań związanych z opracowaniem w/w dokumentu konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy zjawisk kryzysowych na terenie gminy Jędrzejów, która doprowadzi do wyznaczenia na terenie gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. „Program Rewitalizacji Gminy Jędrzejów...” umożliwi aplikowanie Gminie i innym podmiotom z terenu Gminy Jędrzejów o środki zewnętrzne m.in. z funduszy UE na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji. Założeniem jest również możliwie szeroka partycypacja społeczna w tworzeniu Programu Rewitalizacji.


Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii od instytucji i osób, których dotyczą zaproponowane działania. Konsultacje wspierają proces decyzyjny organów administracji, ale nie muszą być dla nich wiążące, mają na celu wybranie najlepszej opcji, propozycji dla dobra ogólnego.

wstecz