Gmina Jędrzejów pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Gmina Jędrzejów  pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”. Program Rewitalizacji wskaże główne  problemy w poszczególnych sferach, pozwoli na wytyczenie obszaru zdegradowanego, a w dalszej kolejności obszaru podlegającego rewitalizacji.

W programie zostaną również zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne służące wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

20 października 2016r.  o godz. 15.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się konferencja pn. „ Rewitalizacja jako proces kompleksowych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Burmistrz Miasta Jędrzejowa Pan Marcin Piszczek. Szczegóły dotyczące prawnego sporządzania Programu Rewitalizacji omówiła Pani dr Paulina Sikorska z Warszawy – specjalista z dziedziny rewitalizacji. W konferencji wzięło udział około 60 mieszkańców Gminy Jędrzejów, którym bliskie są tematy związane z rozwojem Gminy Jędrzejów. W załączeniu prezentacja ze spotkania.
wstecz