Ogłoszenie o naborze na członków Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XXVI/214/16 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zasad powoływania „Komitetu Rewitalizacji” dla  Gminy Jędrzejów i ustanowienia jego regulaminu Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza nabór   na członków „Komitetu Rewitalizacji”.
Członkami Komitetu mogą być wyłącznie osoby zameldowane na stałe lub czasowo na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. 
Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.
.
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.
.
Wypełnioną deklarację należy dostarczyć osobiście  do Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33 b – pokój nr 5 lub przesłać drogą e-mailową na adres: magda.prawda@umjedrzejow.pl do dnia 26 września 2016r.
wstecz