Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Burmistrz Miasta Jędrzejowa, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.) informuje  o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne w celu opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”, który umożliwi aplikowanie Gminie i innym podmiotom z terenu Gminy Jędrzejów o środki zewnętrzne m.in. z funduszy UE na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.
.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy1) rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
.
Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 09.09.2016r. do 10.10.2016r. w formie:
  • konferencji dla mieszkańców, prowadzonej przez eksperta w dziedzinie rewitalizacji, podczas której zostanie zaprezentowane podejście do procesu rewitalizacji w świetle perspektywy finansowej funduszy europejskich 2014-2020. Termin konferencji planowany jest na koniec września 2016r.,szczegółowo o terminie mieszkańcy zostaną poinformowani w późniejszym czasie;
  • pisemnej, poprzez wypełnienie załączonego formularza konsultacyjnego, który należy przesłać na adres email: magda.prawda@umjedrzejow.pl;
  • ustnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 33b; pokój nr 5 –  Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych;
  • telefonicznej pod nr tel. (41) 386 10 10 wew. 126 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie tj. 7.30 do 15.30
.
Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg.

1) Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

wstecz