Konkurs ofert 2023 - sport

2023-01-26
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

Rodzaj wspieranych zadań:

Kultura fizyczna i sport:

Zadanie obejmuje szkolenie, udział w zawodach sportowych, w tym w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych oraz popularyzację różnych dyscyplin sportu – kwota przewidziana na realizację zadania – 540 000 zł

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, bądź dla mieszkańców Miasta i Gminy Jędrzejów.
 2. Oferta powinna być zgodna z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).
 3. Wzór oferty dostępny jest na stronie BIP www.jedrzejow.eobip.pl oraz na stronie internetowej www.jedrzejow.eu.
 4. Oferty na poszczególne zadania powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.
 5. Oferta musi zawierać w szczególności:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. Informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację tego zadania pochodzących z innych źródeł.
 1. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, o których mowa w Rozporządzeniu;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta lub oferentów;
 1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi organizacjami.
 2. Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania.

 

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania zamieszczone w ogłoszeniu jest przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2023.
 2. Oferta musi przewidywać wkład własny finansowy organizacji w realizację zadania tzw. „udział własny” w wysokości 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Wysokość dofinansowania zadania ze strony Gminy Jędrzejów nie może przekroczyć 80 % kosztów całkowitych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Gminę Jędrzejów w ramach innych konkursów.
 3. Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności” co oznacza w szczególności; wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
 5. Dotacja na zadanie zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie pisemnej umowy zawartej z oferentem na okres nie dłuższy niż do końca 2023 roku, określającej szczegółowe warunki finansowania realizacji, rozliczenia oraz kontroli zadania.

 

Termin składania ofert:

 1. Oferty na realizację zadania należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 15:30. Koperta powinna zawierać informację o rodzaju zadania, którego dotyczy oferta oraz powinna być opisana w sposób umożliwiający identyfikację oferenta.
 2. Oferta nadesłana pocztą powinna wpłynąć do sekretariatu Urzędu Miejskiego do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 15:30.

 

Tryb kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. W celu właściwej realizacji określonego zadania ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego oferenta na poszczególne zadania oraz rozstrzygnięcia konkursu przy złożeniu jednej oferty na określone zadanie.
 3. Oferty złożone niekompletne mogą zostać odrzucone, bądź decyzją większości składu komisji oferenci mogą zostać wezwani do niezwłocznego uzupełnienia braków.
 4. Oferty niezgodne z wzorem oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
 5. Przy wyborze ofert komisja konkursowa:
 • ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający wniosek;
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
 • uwzględnia planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Termin dokonania wyboru ofert

 1. Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 22 lutego 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 b.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jędrzejowa po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych jedrzejow.eu, jedrzejow.eobip.pl po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

 

Wykaz dotacji przekazanych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w roku 2022:

 1. Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 255 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 145 000 zł;
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Skroniów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 58 000 zł
 4. UMKS „Nadir” – zadanie pod nazwą „Szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki (PZLA) i strzeleckiej (PZSS) UMKS Nadir”  – 18 000 zł.
 5. Młodzieżowy Klub Sportowy „Football Academy” – zadanie pod nazwą „Podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju” - 8 000 zł
 6. Klub Sportowy „Elmar” – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów” -  8 000 zł
 7. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – zadanie pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych”  – 7 000 zł.
 8. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka, Hufiec Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Ruch to życie” – 4 000 zł.
 9. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”– 3 000 zł.
 10. Klub Sportowy „Reymonta” na zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży gminy Jędrzejów – rozwój młodych talentów” – 4 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz