Konkurs ofert 2023 - kultura

2023-01-26
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 projektów w zakresie kultury

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 projektów w zakresie kultury, zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

Rodzaj wspieranych zadań:

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


 

 

Kwota dotacji przewidziana na wsparcie realizacji zadania – 60 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 

1.    Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów, bądź dla mieszkańców Miasta i Gminy Jędrzejów.

2.    Oferta powinna być zgodna z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

3.    Wzór oferty dostępny jest na stronie BIP www.jedrzejow.eobip.pl oraz na stronie internetowej www.jedrzejow.eu.

4.    Oferty na poszczególne zadania powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

5.    Oferta musi zawierać w szczególności:

a.    Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b.    Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c.     Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d.    Informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e.    Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację tego zadania pochodzących z innych źródeł.

6.    Do oferty należy dołączyć:

1)    kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, o których mowa w Rozporządzeniu;

2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta lub oferentów;

7.    Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

8.    Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

1.    Zadania zamieszczone w ogłoszeniu jest przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2023.

2.    Oferta musi przewidywać wkład własny finansowy organizacji w realizację zadania tzw. „udział własny” w wysokości 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Wysokość dofinansowania zadania ze strony Gminy Jędrzejów nie może przekroczyć 90 % kosztów całkowitych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Gminę Jędrzejów w ramach innych konkursów.

3.    Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności” co oznacza w szczególności; wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

4.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.

5.    Dotacja na zadanie zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie pisemnej umowy zawartej z oferentem na okres nie dłuższy niż do końca 2023 roku, określającej szczegółowe warunki finansowania realizacji, rozliczenia oraz kontroli zadania.

 

Termin składania ofert:

1.    Oferty na realizację zadania należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 15:30. Koperta powinna zawierać informację o rodzaju zadania, którego dotyczy oferta oraz powinna być opisana w sposób umożliwiający identyfikację oferenta.

2.    Oferta nadesłana pocztą powinna wpłynąć do sekretariatu Urzędu Miejskiego do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 15:30.

 

Tryb kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.


 

 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. W celu właściwej realizacji określonego zadania ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego oferenta na poszczególne zadania oraz rozstrzygnięcia konkursu przy złożeniu jednej oferty na określone zadanie.
 3. Oferty złożone niekompletne mogą zostać odrzucone, bądź decyzją większości składu komisji oferenci mogą zostać wezwani do niezwłocznego uzupełnienia braków.
 4. Oferty niezgodne z wzorem oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
 5. Przy wyborze ofert komisja konkursowa:
 • ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający wniosek;
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
 • uwzględnia planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

Termin dokonania wyboru ofert

1.    Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 22. Lutego 2023 roku o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 b.

2.    Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jędrzejowa po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

3.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych jedrzejow.eu, jedrzejow.eobip.pl po zakończeniu postępowania konkursowego.


Wykaz dotacji przekazanych na realizację zadań w zakresie kultury w roku 2022: 

 1. Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego i organizacja XI Jędrzejowskich Spotkań Chóralnych” – 18 400 zł
 2. Fundacja „Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka” – na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Bądź jak Mistrz Wincenty – rozwijaj swoje talenty!” – 5 000 zł
 3. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Przypkowskich na realizację zadania pod tytułem „Cały czas wokół mnie” - 7 600 zł.

 

wstecz