LXIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

2023-01-24
W dniu 27 stycznia 2023 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LXII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2022 roku oraz LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2022 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniach 23 listopada, 9 grudnia, 29 grudnia 2022 roku.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 – 2033.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji THINK TANK – GENESIS POLONIAE z Poznania o uroczyste uczczenie 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Stanisława Wojciechowskiego.
 10. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2022 roku.
 11. Uchwała w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli w 2023 r.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Jędrzejów Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Jędrzejów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 15. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/31/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Jędrzejów „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
 17. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego z pomocy społecznej przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
 18. Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 19. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 21. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jędrzejów za 2022 r.
 22. Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014 – 2032” za 2022 r.
 23. Informacja o zawarciu umowy najmu na podstawie §28 Uchwały Nr XXXIV/300/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 18 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów w roku 2022.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
 • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
wstecz