LV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2022-06-17
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 maja 2022 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 26 maja 2022 roku.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Jędrzejów za 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa wotum zaufania.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2021 rok.

a)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu,

b)  głosowanie nad projektem uchwały.

 1. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2021 rok.

a)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

c)   głosowanie nad projektem uchwały.

            11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok.

            12. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022 - 2032.

 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/406/2013 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/447/18 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Jędrzejów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 3. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M. B. Nieustającej Pomocy w Łysakowie Drugim na przeprowadzenie prac restauratorskich.
 5. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/415/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Jędrzejów Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do składowania                               na ,,Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
 7. Uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w obrębie 04 miasta Jędrzejowa.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

wstecz