LIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

2022-05-13
w dniu 26 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 marca 2022 roku oraz LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniach 24 marca 2022 roku i 8 kwietnia 2022 roku.
 7. Wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju.
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jędrzejowa.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonej przez Cech Zdunów Polskich petycji w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Jędrzejowie w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji czynności zmierzających do „naprawy” uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku przemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażami podziemnymi i budowie budynku usługowo-handlowego wraz z budową miejsc postojowych w ramach parkingów naziemnych, murów oporowych, drogi pożarowej oraz niezbędną infrastrukturą.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o. w Jędrzejowie.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Jędrzejów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 17. Sprawozdanie z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.”
 18. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
 19. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Jędrzejów za rok 2021.
 20. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2021.
 21. Raport o stanie gminy za 2021 rok.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
 • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
wstecz