Konkurs ofert - kultura

2017-03-09
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury w roku 2017

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239)

 

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2017 projektów w zakresie kultury zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

 

Rodzaj wspieranych zadań:

 

Prowadzenie edukacji muzycznej mieszkańców gminy poprzez prowadzenie chóru miejskiego. Zadanie powinno obejmować regularne zajęcia, przygotowanie repertuaru, udział w uroczystościach organizowanych przez Gminę Jędrzejów, a także reprezentowanie miasta Jędrzejowa w imprezach lub przeglądach organizowanych poza terenem miasta.

 

Kwota dotacji przewidziana na wsparcie realizacji zadania – 30 000 zł.

Kwota dotacji przekazana na realizację podobnego zadania w roku 2016

– 10 000 zł.

 

 

Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie kultury.
 2. Oferta powinna być zgodna z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
 3. Wzór oferty dostępny jest na stronie BIP www.jedrzejow.eobip.pl , na stronie internetowej www.jedrzejow.eu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.
 4. Oferty na poszczególne zadania powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.
 5. Oferta musi zawierać w szczególności:
 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego
 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
 4. Informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
 5. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na realizację tego zadania pochodzących z innych źródeł
 1. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, o których mowa w Rozporządzeniu;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).;

 

 1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi organizacjami.
 2. Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Zadania zamieszczone w ogłoszeniu jest przewidziane do realizacji w miesiącach kwiecień – grudzień 2017 roku.
 2. Oferta musi przewidywać wkład własny finansowy organizacji w realizację zadania tzw. „udział własny”, wynoszący nie mniej niż 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Wysokość dofinansowania zadania ze strony miasta nie może przekroczyć 90 % kosztów całości zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Miasto Jędrzejów w ramach innych konkursów.
 3. Warunkiem realizacji zadania przedstawionego przez oferenta jest zapewnienie „najwyższej staranności” co oznacza w szczególności; wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości, dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
 5. Dotacja na zadanie zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na podstawie pisemnej umowy zawartej z oferentem na okres nie dłuższy niż do końca 2017 roku określającej szczegółowe warunki finansowania realizacji, rozliczenia oraz kontroli zadania.

 

Termin składania ofert:

 

 1. Oferty na realizację zadania należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33a w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godz. 15:30 z dopiskiem na kopercie „ Konkurs Ofert 2017 – kultura”
 2. Oferta nadesłana pocztą powinna wpłynąć do sekretariatu Urzędu Miejskiego do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godz. 15:30.

 

Tryb kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

 

 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Jędrzejowa. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 1. W celu właściwej realizacji określonego zadania ogłaszający zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego oferenta na poszczególne zadania oraz rozstrzygnięcia konkursu przy złożeniu jednej oferty na określone zadanie.
 2. Oferty złożone niekompletne mogą zostać odrzucone, bądź decyzją większości składu komisji oferenci mogą zostać wezwani do niezwłocznego uzupełnienia braków.
 3. Oferty niezgodne z wzorem złożone po terminie zostaną odrzucone.
 4. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

 • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 5 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33b.
 2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jędrzejowa po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych jedrzejow.eu, jedrzejow.eobip.pl po zakończeniu postępowania konkursowego.

 

Jędrzejów, dnia 8 marca 2017 roku

wstecz