Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów

Informujemy, że Gmina Jędrzejów przystąpiła do realizacji projektu pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów

Projekt obejmuje działania nieinwestycyjne, w tym opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, tworzonym na poziomie lokalnym w celu osiągnięcia długofalowych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z wdrożenia na terenie gminy działań z zakresu:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
  • wzrostu udziału zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.


Działania zaproponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów przyczynią się m.in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Oprócz korzyści w skali całego kraju Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy, umożliwi również aplikację o unijne środki w nowej perspektywie finansowej oraz środki z funduszy ochrony środowiska (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, modernizację źródeł ciepła i montaż kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia, inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwach, itp.).
..
Ponadto w ramach projektu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie Jędrzejów oraz inwentaryzacja gazów cieplarnianych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów zostanie opracowany przez firmę konsultingową „BaSz” z Końskich.

wstecz