Zaproszenie do konsultacji społecznych

2022-10-20
STRATEGII PONADLOKALNEJ MOF JĘDRZEJÓW
Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 20 października 2022 do dnia 21 listopada 2022r. 
 
Uwagi/sugestie można zgłaszać:
 
  1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:magda.prawda@umjedrzejow.pl,
  3. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Jędrzejowie– ul. 11 Listopada 33a 28-300 Jędrzejów
 
Niniejsze zaproszenie stanowi II etap konsultacji „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.
 
I etap konsultacji http://www.umjedrzejow.pl/pl/aktualnosci/art2210.html
 
 

wstecz